Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Zmiana Rozporządzenia RM dotycząca kwarantanny

Starania i inicjatywy naszej Izby oraz argumentacja wsparta przez Jego Ekscelencję Artura Michalskiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś, dotycząca zniesienia obowiązku kwarantanny dla przedsiębiorców polskich powracających z Białorusi do Polski przyniosły efekty.  Rozporządzenie RM z dn. 2 lipca br. znosi ten obowiązek. Pozostają obowiązki informacyjne ale po ich spełnieniu można przekraczać naszą granicę i dalej pracować. Poniżej krótki wyciąg z dotychczasowych i nowych przepisów.

Krótki wyciąg przepisów z Rozporządzenie RM z dnia 19 czerwca 2020 r., zmienionego Rozporządzeniem RM z dnia 2 lipca 2020 r

  • 2. 1. Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana: ….

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia

Nowelizacja:

  1. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej: ……

– w § 3: a) w ust. 2: – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 „5) przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;”

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: „9) przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej; 10) przez naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej;”,

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten pozytywny efekt dla polskich przedsiębiorców a przede wszystkim Pani Jadwidze Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju  oraz  Panu Arturowi Michalskiemu, Ambasadorowi RP w RB, Panu Dyrektorowi  Aleksandrowi  Siemaszko i Pani Annie Zwierzchowskiej z Ministerstwa Rozwoju RB i Panu Arkadiuszowi Sarnie Radcy Ekonomicznemu naszej Ambasady w RB.

Dziękuję także kolegom, przedsiębiorcom z którymi pracowałem: Panu Ignacemu Szyszko -Dyrektorowi Stomil Sanok BY, Krzysztofowi Szynkarczynowi  Dyrektorowi Trasko Inwest  w Białorusi i Andrzejowi Koziołowi – Dyrektorowi Przedstawicielstwa UNIBEP w Białorusi

Rozporządzenie RM nowelizacja z 2 lipca.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com