Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Staże

Staże i wolontariat młodzieży polskiej z Białorusi w polskich przedsiębiorstwach Izba organizuje od 2009 roku.

  • Dziedzina, zasady, terminy i czas trwania stażu/wolontariatu

Polsko-Białoruska Izba Hadlowo-Przemysłowa prowadziła w latach 2009-2019 następujące rodzaje staży, głownie dla młodzieży akademickiej z Białorusi:

-praktyki dla studentów białoruskich studiujących w Polsce, na podstawie umów z uczelniami; staże odbywały się w biurze Izby w ciągu całego roku lub w okrasie wakacyjnym – na podstawia porozumień z uczelnią (Wyższa Szkoła finansów i Zarządzania w Warszawie)

– staże  dla studentów z uczelni białoruskich (BGU – Białoruski Państwowy Uniwersytet, Instytut Biznesu, Państwowy Uniwersytet w Grodnie, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Homlu): jednomiesięczne praktyki wakacyjne realizowane w firmach członkowskich PBIHP oraz w innych firmach zainteresowanych, np. firma logistyczna Kuehne & Nagel; Port Morski w Elblągu.

Stażyści  pracowali w firmach członkowskich Izby (m.in budownictwo, w spółdzielniach mleczarskich,  Czas trwanie stażu/wolontariatu od miesiąca do trzech miesięcy.

– staże zawodowe dla osób rekomendowanych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady RP na Białorusi, Polski Klub Biznesu  w Białorusi, Klub Biznesu w Grodnie: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Port Gdański.

W 2014 r. Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa wygrała w konkursie zorganizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”. projekcie pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń.

Program im. Ignacego Domeyko”. W terminie od 9 do 14 czerwca 2014 r. i od 30 czerwca do 5 lipca 2014 r., w ramach tego konkursu Izba zorganizowała dwa turnusy obejmujące cykl spotkań w polskich instytucjach otoczenia biznesu. Uczestnikami byli przedsiębiorcy polonijni z Białorusi i Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców, w 6 osobowych grupach z udziałem opiekuna ze strony Izby.

  • Sposób pozyskiwania cudzoziemców do udziału w stażu/wolontariacie oraz weryfikowania kwalifikacji

Pozyskiwanie cudzoziemców do udziału w stażach zawsze odbywało się w formie zinstytucjonalizowanej. Partnerami byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB, Polski Klub Biznesu w Republice Białoruś – którego Izba była współorganizatorem i pozostaje honorowym członkiem, Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa – członek PBIHP, Republikańska Konfederacja Przedsiębiorczości RB – członek PBIHP, Białoruska Rada Rolników – członek PBIHP, obwodowe organizacje przedsiębiorców.

Z uczelniami białoruskimi uczestniczących w programach stażowych PBIHP posiada podpisane umowy i porozumienia stanowiące podstawę do realizacji programu stażowego.

  • Udział Izby w procedurze dotyczącej uzyskania wizy przez cudzoziemców biorących udział w stażu/wolontariacie

Na wniosek partnerów realizowanego projektu, Prezes Izby wystosowuje zaproszenia dla konkretnych stażystów skierowane do Konsuli Generalnych w Grodnie lub Brześciu albo do Kierownika Wydziału Konsularnego w Mińsku. Organy konsularne zwyczajowo informują nas oraz partnerów instytucjonalnych o zgodzie na wydanie wiz. My z kolei informujemy przedsiębiorców przyjmujących stażystów w swoich firmach.

  • Miejsce i warunki w jakich prowadzone będą staż/wolontariat

Staże odbywają  się w siedzibach firm członkowskich Izby na terenie całego kraju oraz w firmach nie będących członkami Izby ale zainteresowanych stażystami z Republiki Białoruś.

  • Czy w ramach udziału w stażu/wolontariacie może nastąpić zmiana celu pobytu cudzoziemca np. zmiana statusu na  pracownika Izby.

Nie ma takiej możliwości – co do zasady, ponieważ stażyści przyjeżdżają do Polski na podstawie wizy Schengen, nie dającej prawa do zatrudnienia, dającej natomiast prawo do wyjazdu do krajów grupy Schengen, z czego często i chętnie korzystają. Przyjazd do Polski na staż jest przyjazdem do Unii Europejskiej. Natomiast częste były przypadki, że stażyści otrzymywali propozycje pracy po zakończeniu studiów i obronie dyplomu. Wówczas procedura zatrudnienia odbywała się poza zasięgiem działania Izby. Dotyczyło to także ofert pracy w przedsiębiorstwach poza granicami Polski, wchodzącymi w skład grup kapitałowych – głownie firm logistycznych.

  • Zakres pracy cudzoziemców w ramach stażu/wolontariatu (wymiar czasowy)

Zakres pracy każdorazowo był regulowany przez kierowników zakładów pracy w porozumieniu ze stażystą. Wymiar czasu pracy był analogiczny jak pozostałych pracowników. To samo dotyczyło ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowego badania lekarskiego przed dopuszczeniem do stanowiska pracy. Najczęściej wymiar czasu pracy wynosił do 8 godzin w dni robocze. Część firm organizowała wyjazdy krajoznawcze w dni wolne od pracy.

  • Finansowanie przyjazdu cudzoziemców oraz środki na pokrycie kosztów utrzymania (kto zapewnia, w jakiej wysokości) 

Koszty przejazdów: przyjazdu i powrotu pokrywają stażyści, koszty badań lekarskich, szkolenia w zakresie BHP i p.poż . pokrywa firma przyjmująca, koszty zakwaterowania i wyżywienia dla praktykantów – jednomiesięcznych, pokrywa firma przyjmująca  w ramach ustanawianego stypendium, natomiast dla praktyk przeddyplomowych i staży zawodowych pokrywa firma w ramach wynagrodzenia stażowego.

  • Zakwaterowanie (warunki, opłaty, kto ponosi koszty)

Zakwaterowanie organizowane jest w zależności od możliwości lokalowych (bazy lokalowej)  firm przyjmujących stażystów. Część firm posiada hotele pracownicze i wówczas stażyści są zakwaterowani w firmowej bazie lokalowej. W pozostałych przypadkach firma przyjmująca stażystę zapewnia lokal – oddzielny pokój albo kawalerkę. Koszty pokrywa  firma w całości lub w części, w zależności od porozumienia ze stażystą. Przez okres 10 lat nie wystąpił jakikolwiek problem z zakwaterowaniem, może dlatego, iż stażystami są osoby zainteresowane Polską – na podstawie polskich korzeni albo zafascynowania polską kulturą i historią. To powoduje dużą życzliwość i opiekuńczość ze strony przedsiębiorców do osób, głownie młodych, przyjeżdżających na staż do Polski.

  • Czy były sytuacje rezygnacji z udziału w stażu/wolontariacie

Tak, ale to były sytuacje wynikające z powodów rodzinnych i zdarzeń losowych, niezależnych od stażystów. Natomiast w całej 10 letniej historii realizacji programu stażowego nie było sytuacji :

– braku znajomości języka polskiego. Wszyscy stażyści uczyli się języka polskiego i zdawali egzaminy na poziomie A2 i wyżej (wyjątkowo A1),

– porzucenia lub rezygnacji z pracy w związku z odbywanym stażem,

Warto podkreślić , iż program staży  i praktyk zawodowych był otoczony pozytywistyczną, ciepłą atmosferą życzliwości i wzajemnego wspierania – ze strony stażystów, przedsiębiorców, rodzin stażystów i władz uczelni.

  • Izba dużo pracy włożyła w opracowanie koncepcji i przygotowanie projektu wolontariatu

 Jego idea opiewa się na zasadzie wykorzystania wiedzy i doświadczenia osób, które osiągnęły sukces w biznesie, przekazały swój biznes następcom lub profesjonalnym kręgom zarządczym i dysponują wolnym czasem aby mogły wspierać nowopowstający biznes.  Stąd też PBIHP intensywnie współpracują z Polonią  w ramach Forum Gospodarczego Polonii Świata, odbywającego się od 5 lat w Tarnowie

Dla organizacji takiej działalności potrzebni są liderzy wolontariatu. Zrealizowaliśmy program szkolenia liderów wolontariatu, jednakże sytuacja pandemiczna na świecie oraz zmiana atmosfery społeczno-ekonomicznej w Białorusi spowodowały, iż ten projekt musiał być odłożony na później.

 

 

 


Zapraszam młodzież z Białorusi na staże zawodowe i wolontariat w Polsce.

Staże zawodowe i wolontariat w Polsce to projekt rozwojowy, adresowany do młodzieży z Białorusi, absolwentów szkół średnich i wyższych, studentów i młodych pracowników nauki, pracowników i działaczy białoruskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz osób bezrobotnych poszukujących pracy, w celu zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poprzez pobyt i pracę w konkretnej branży i konkretnym przedsiębiorstwie w Polsce.

<czytaj więcej>


Po wiedzę nabywaną doświadczeniem

W okresie od 5 lipca do 28 listopada 2010 r. zorganizowany został staż zawodowy w Polsce dla polskiej młodzieży z Białorusi. Założeniem generalnym stażu było przygotowanie kandydatów na instruktorów, którzy w przyszłości mogą samodzielnie organizować staże i wolontariat dla młodzieży z Białorusi w Polsce w różnych dziedzinach, branżach i specjalnościach.

<czytaj więcej>


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com