Strona Główna

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu - I turnus

W dniach od 9 do 14 czerwca 2014 r. odbywał się I cykl szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

W szkoleniu wzięła udział 6 osobowa grupa, której uczestnikami byli przedsiębiorcy polonijni z Mińska i Brześcia. Praktycznym celem projektu była pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

W czasie szkolenia grupa uczestniczyła w spotkaniach, które odbywały się w instytucjach otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

Plan spotkań obejmował:
- spotkanie w Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz wysłuchanie seminarium nt.: „Rola , zadania i znaczenie  izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski”
- spotkanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wysłuchanie seminarium „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce”.
- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego i wysłuchanie seminarium nt.: „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania";
- spotkanie w Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. i wysłuchanie seminarium: „Jak pozyskać środki z rynku na inwestyсje. Istota i znaczenie ISO";
- wizyta i zwiedzanie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach S.A. k. Warszawy. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali seminarium: „Istota i organizacja rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce”.
- spotkanie w Towarowej Giełdzie Energii S.A. i wysłuchanie seminarium: „Rola Towarowej Giełdy Energii w liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce”
- spotkanie w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. i wysłuchanie cyklu prelekcji: „System certyfikacji wyrobów, usług i systemów organizacyjnych w Polsce”
- spotkanie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i seminarium na temat „System normalizacyjny w Polsce”.
- zwiedzanie rynku hurtowego „MAXIMUS” oraz zapoznanie się z jego działalnością w praktyce.
Ostatniego dnia uczestnicy zwiedzili Sejm i Senat, gdzie dowiedzieli się o polskim systemie władz państwowych.

Plan pobytu włączał obszerny program kulturalny, mający na celu popularyzację polskiej kultury materialnej i duchowej, jak naprzykład zapoznanie grupy z dziedzictwem polskiej historii, sztuki, imionami wielkich Polaków oraz tradycjami narodowymi.
Podczas szkolenia grupa zwiedziła:
- Starówkę w Warszawie
- Muzeum Narodowe w Warszawie,
- Łazienki Królewskie i Belweder

Udział w przeprowadzonych szkoleniach seminaryjnych miał na celu wzmacniać współpracę ekonomiczną i środowiskową przedsiębiorstw polonijnych na Białorusi, wzmacniać kompetencje biznesowe uczestników projektu oraz umiejętności prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej.

Zwieńczeniem całego turnusu była konferencja podsumowująca, na której wszyscy uczestnicy przedstawili swoje opinie nt. przeprowadzonych seminariów oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Jednogłośnie uczestnicy stwierdzili, że cały pobyt pozwolił im zrozumieć i poznać wiele elementów, o których dotychczas wiedzieli w okrojonym zakresie lub poznali je po raz pierwszy.Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”