Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Bony na cyfryzację (cała Polska)

Bony na cyfryzację (cała Polska)

Działanie 6.2 POIR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Ogólny opis

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą dokonać cyfryzacji procesu wytwarzania produktów bądź świadczenia usług. Bezzwrotną dotację otrzymają firmy, które wprowadzą tzw. innowację procesową (nowy lub znacząco ulepszony proces w przedsiębiorstwie) wykorzystując do tego technologie cyfrowe (IT). Dodatkowo, można wdrożyć innowację produktową (nowy lub znacząco ulepszony produkt bądź usługa) powiązaną z w/w innowacją procesową.

Realizacja projektu ma przyczynić się do niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie otrzymującym dotację oraz wzmocnienia odporności firmy na przyszłe kryzysy.

Termin składania wniosków

Od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r.

Kto może aplikować?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (komponent obligatoryjny)

zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń) niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

Jaki jest poziom dofinansowania?

maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 300 tys. zł

poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%

dofinansowanie wyłącznie w ramach pomocy de minimis

Na co zwrócić szczególną uwagę?

  1. Dofinansowanie otrzymają projekty przedsiębiorstw z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 – zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

 

Aby uznać przedsiębiorstwo za szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 musi ono posiadać jedno z poniższych PKD jako rodzaj przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

  1. Projekt musi dotyczyć wprowadzenia przez przedsiębiorstwo innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dodatkowo możliwe jest wdrożenie innowacji produktowej – wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług (powiązanych z wdrażaną innowacją procesową).

 

III. Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub rozszerzenia oferty.

 

  1. Należy wykazać zdolność i potencjał firmy do realizacji i wykorzystania efektów projektu. Potencjał należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów finansowych, ludzkich, infrastruktury technicznej, informatycznej i lokalowej. Potencjał firmy powinien być dostosowany do planowanego zakresu projektu.

 

  1. Firmy, które udokumentują spadek przychodów ze sprzedaży (2020 w relacji do 2019 r.) powyżej 40% – otrzymają dodatkowe punkty.

 

Kontakt:

Letinn Consulting

biuro@letinn.pl

https://letinn.pl/

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com