Strona Główna

Podziękowanie za uczestnictwo w Forum DOBROSĄSIEDZTWO 2012

 

 Na zdjęciu od lewej (Prezydium obrad):

Izabella Lewandowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP;

Mieczysław Kasprzak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki RP;

Józef Łochowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej;

Wiaczesław Reut – Zastępca Prezesa Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej;

Leonid Marinicz – Wiceminister Rolnictwa i Wyżywienia RB;

Sergiej Suszko – Dyrektor Departamentu ds. papierów wartościowych, Ministerstwo Finansów RB.

Oceniamy, że w Forum „Dobrosąsiedztwo’ 2012” w Mińsku uczestniczyło łącznie ok. 300 osób z białoruskiej i polskiej strony. Uczestnikami byli przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele administracji rządowej. W Forum „Dobrosąsiedztwo’ 2012” uczestniczyła delegacja z Ministerstwa Gospodarki pod kierunkiem Sekretarza Stanu Pana Mieczysława Kasprzaka, w skład, której wchodzili: Pani E. Bodio, Pan A. Perlik, Pan A. Milota, Pan M. Kawnik i Pan T. Pańczyszyn. W skład delegacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierunkiem Pani Izabelli Lewandowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej wchodzili: Pan K. Żmuda, Pan A. Krynicki. Ze strony Agencji Rynku Rolnego wzięła udział delegacja pod kierunkiem Dyrektora Biura Cukru i Biopaliw Pani Elzbiety Jerzak w składzie: Pani B. Bramowicz i Pana A. Bobrowskiego. Województwo Białostockie reprezentował Wicemarszałek Województwa Pan Mieczysław Baszko.

W Forum „Dobrosąsiedztwo’ 2012” w Mińsku szeroko reprezentowany był polski i białoruski sektor energetyki przemysłowej i energetyki odnawialnej oraz sektor finansowy. Rozwój tych sektorów jest ważny dla obu krajów.

Na wyjątkową uwagę i wdzięczność zasługuje udział korpusu dyplomatycznego Republiki Białorusi w Polsce pod kierunkiem Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Viktara Gaisenaka i korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi pod kierunkiem Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Leszka Szerepki.

Dziękuję współorganizatorom, to jest Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Mińsku pod kierunkiem Zastępcy Prezesa Pana Wiaczesława Reuta i jej oddziałom terenowym, Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku pod kierunkiem I Radcy, Kierownika Wydziału Pana Wiesława Pokładka i wielu innym osobom za wsparcie i bezpośrednią pomoc.

Szczególnie serdecznie dziękuję kierownictwom Krajowej Izby Biopaliw, Polskiej Izby Biomasy, Polskiego Towarzystwa Reasekuracji, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. za pomoc i wyjątkowo cenny wkład merytoryczny do obrad i wypracowanych wniosków końcowych.

Przekazując wszystkim szczere wyrazy podziękowania pragnę do nich dołączyć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.  

 

                                                                                 Józef Łochowski – Prezes Izby