Strona Główna

Po wiedzę nabywaną doświadczeniem

Projekt opracowała Polsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa w Warszawie, wygrała konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i otrzymała dofinansowanie na jego realizację w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie wzięło udział 12 osób, obywateli Białorusi ze znajomością języka polskiego, w wieku od 18 do 35 lat. Uczestnicy projektu podczas stażu przebywali w:
1. Gospodarstwach rolnych prowadzących chów zwierząt rzeźnych. - 7 dni.
2. Zakładach Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. w Łukowie – 7 dni.
3. Gospodarstwach rolnych prowadzących chów krów mlecznych – 7 dni.
4. Zakładzie Mleczarskim „Polmlek” w Lidzbarku Warmińskim – 7 dni.
5. Polskiej Izbie Turystyki i Przedsiębiorstwie Usług Turystycznych „Inturist” w Warszawie – 14 dni
6. Polsko – Białoruskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej – 16 dni.
 Staż w gospodarstwach rolnych, oparty był na wykonywaniu fizycznej pracy razem z rodziną rolników, którzy przyjmowali do swojego domu i do swojego gospodarstwa młodzież z Białorusi. Staż w zakładach przetwórstwa rolno spożywczego przewidywał pracę fizyczną w różnych fazach procesu produkcyjnego od przyjęcia surowca do pakowania i ekspedycji wyrobów gotowych włącznie. Podczas stażu w Polskiej Izbie Turystyki i firmie turystycznej „Inturist” młodzież pracowała przy obsłudze turystów. W ramach stażu w Polsko – Białoruskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, oprócz poznania jej metod i technik pracy, program przewidywał zapoznanie się z pracą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., Rolno Spożywczego Rynku Rolnego w Broniszach S.A., Krajowej Izby Gospodarczej. Na zakończenie stażu każdy uczestnik opracował własną, autorską pracę końcową, w której zawarto oceną z jej przebiegu i wnioski, jak w przyszłości organizować staże zawodowe i wolontariat, aby spełnić oczekiwania młodzieży z Białorusi, która przyjeżdża do Polski nie tylko po doświadczenia zawodowe.