Strona Główna

„Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” 01.05 – 31.10.2017 r.

 

 

Milo nam poinformować, że Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa kontynuuje realizację dwuletniego projektu FIO w 2017rokuna podstawie umowy  z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP. W ramach projektu organizujemy po pięć turnusów w latach 2016 i 2017 r.  obejmujących cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 196_II/2016).

Projekt w ubiegłym roku cieszył się życzliwym wsparciem ze strony organizacji przyjmujących, a także uzyskał wielką popularność ze strony naszych uczestników z Białorusi. Jest to zasługa obu stron!

Chcemy przede wszystkim podziękować naszym  partnerom  instytucjonalnym, gdzie  spotkaliśmy z wyrozumiałością i otwartą gotowością wsparcia dla grupy polonijnej z Białorusi, którzy zaakceptowali  ideą projektu i dołożyli wszelkich starań oraz maksimum gościnności podczas przyjmowania grup uczestników projektu. Dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem, tworząc ciekawe i rozmaite programy pobytu.

W wyniku poznania i współpracy powstało kilka ciekawych projektów, które nabierają własnej dynamiki  i zaczynają żyć swoim własnym życiem!

 

W 2016 roku w projekcie wzięło udział 20 uczestników na trwających 30 dni treningach i pobytach szkoleniowych w dobranych celowo następujących  instytucjach przyjmujących:

Specjalne Strefy Ekonomiczne:

1.         Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie zarządzająca Gdańskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości działającym  przy GPP-T (Gdańsk)

2.         Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

3.         Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

4.         Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Instytucje wsparcia biznesu w  Warszawie:

1.         Polsko - Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa,

2.         Krajowa Izba Gospodarcza,

3.         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

4.         Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,

5.         Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. . Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,

6.         Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, 

7.         Dom Maklerski BOŚ w Warszawie

 

Uczestnicy projektu wskazywali, iż  cenną wartością, którą pozyskali dla siebie,  jest uzyskana informacja o istniejących możliwościach  instrumentach wsparcia przedsiębiorców polskich, z których mogą także korzystać przedsiębiorcy białoruscy. Wiele wzorców i polskie doświadczenie nasi uczestnicy zabrali ze sobą.  Będą starali się, by przenieść i wdrożyć je na Białorusi dla MSP.  Podkreślali, iż że cenią sobie pozyskane kontakty biznesowe i nowe znajomości, nie wspominając o znakomitej polskiej gościnności!

 

Stąd wynika pewna potrzeba kontynuowania projektu i to w szerszym zakresie.

 

Projekt jest sfinansowany ze środków publicznych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz  środków własnych  Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo - PrzemysłowejOgłaszamy o otwarciu drugiej części projektu  FIO-2017 do realizacji w bieżącym roku  

 

Zapraszamy do współpracy  również instytucję i firmy, które uważają, że ich wiedza może być przydatna dla naszych  przedstawicieli białoruskiego biznesu i z sukcesem wykorzystana na Białorusi!

Mogą Państwo tak że wystąpić w roli eksperta i podzielić się swoim wyjątkowym doświadczeniem z naszymi uczestnikami!

 

Przypomnimy krótko założenia projektowe, cele  i strukturę projektu.

 

CO TO JEST WOLONTARIAT PRACOWNICZY?

To świadczenie nieodpłatne pracy przez osoby z doświadczeniem w biznesie, często autorów sukcesu gospodarczego we własnych firmach, którzy przekazali je następcom. Mogą to być także eksperci   z różnych dziedzin gospodarki, prawa gospodarczego, finansów, organizacji i zarządzania, gotowi wspierać przedsiębiorców w Białorusi poprzez świadczenie swego doradztwa bezpośrednio w firmach lub  organizacjach samorządu gospodarczego.

 

KTO BĘDZIE ORGANIZOWAŁ WOLONTARIAT PRACOWNICZY?

Wolontariat pracowniczy będą organizowali Liderzy Wolontariatu, którzy potrafią dotrzeć do przedsiębiorców, zrozumieć ich potrzeby, wyszukać wolontariuszy gotowych świadczyć nieodpłatnie swoje usługi na rzecz przedsiębiorców w ramach instytucji wolontariatu pracowniczego oraz zorganizują przyjazd i pobyt wolontariuszy w Białorusi.

 

UCZESTNICY PROJEKTU: 

Liderami Wolontariatu objętymi projektem będą obywatele Białorusi polskiego pochodzenia, posiadający niezbędny zasób wiedzy i doświadczenia gospodarczego, którzy działają na rzecz polonijnych środowisk gospodarczych.

Będą to przedsiębiorcy polonijni z Białorusi, Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców oraz studencka młodzież polonijna, absolwenci i kadra naukowa.


PARTNERZY PROJEKTU ZE STRONY BIAŁORUSKIEJ:

Rekomendacją kandydatów na liderów wolontariatu zajmować się będą partnerzy projektu:
- Zrzeszenie Polskiego Biznesu na Białorusi;
- Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku.


OGÓLNY CEL PROJEKTU:

Podniesienie ekonomicznego poziomu życia Polonii w Białorusi w drodze zwiększenia zaangażowania obywateli i ich organizacji w życie gospodarcze, co jest w pełnej zgodności z celem głównym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz uwzględnia Krajowe Priorytety zawarte w Krajowym Planie Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce.

 

BEZPOŚREDNI CEL GŁÓWNY

Stworzenie bazy kadrowej dla organizacji wolontariatu pracowniczego wśród Polonii na Białorusi poprzez wykształcenie w ciągu 2 lat 40 Liderów Wolontariatu, poprzez dostarczenie wiedzy, praktyki i know-how komercyjnego, nowoczesnego biznesu osadzonego w realiach gospodarki rynkowej, którzy następnie będą organizowali wolontariat pracowniczy dla konkretnych firm, grup przedsiębiorstw lub polonijnych stowarzyszeń gospodarczych.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

przeszkolenie po 20 osób rocznie na trwających 30 dni pobytach szkoleniowych i treningach w Polsce, w konkretnych, dobranych celowo instytucjach aby uczestniczący Liderzy Wolontariatu osiągnęli między innymi:

  1. wiedzę do praktycznego wykorzystania, jak rozpoczynają oraz na jakich warunkach prawno – ekonomicznych prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy polscy w specjalnych strefach ekonomicznych i w ich parkach technologicznych oraz, co praktycznie z tych doświadczeń można wykorzystać w Białorusi
  2. wiedzę i umiejętności  do praktycznego wykorzystania, jak działają w Polsce „inkubatory przedsiębiorczości” w specjalnych strefach ekonomicznych i co praktycznie z tych doświadczeń można wykorzystać w Białorusi
  3. wiedzę, jak działa w Polsce samorząd gospodarczy przedsiębiorców na przykładzie

Polsko Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Krajowej Izby Gospodarczej a także jak wspiera polski rząd samorząd gospodarczy przedsiębiorców poprzez działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych instytucji wsparcia biznesu  i jak praktycznie te doświadczenia można wykorzystać w Białorusi

  1. wiedzę do praktycznego wykorzystania, jak umiejętnie dokonać syntezy swoich doświadczeń z pobytu w Polsce i jak wyartykułować swój sposób na organizację wolontariatu na rzecz przedsiębiorczości (wolontariatu pracowniczego) poprzez przygotowanie pracy końcowej i jej prezentacji na konferencji podsumowującej.
  2. umiejętności praktyczne, jak pozyskać „wolontariuszy na rzecz przedsiębiorczości” i jak przekonać polonijnych przedsiębiorców na Białorusi, że to się opłaca oraz jak przekonać i pozyskać „wolontariuszy na rzecz przedsiębiorczości” z Polski i spośród Polonii z Zachodu aby wzięli udział w takich projektach.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I PARTNERZY W POLSCE:


Szkolenia i treningi 4-osobowych grup na jeden  turnus będą odbywały się w konkretnych, celowo dobranych instytucjach, tj.:
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie zarządzająca Gdańskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości działający przy GPP-T (Gdańsk)

2. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

3. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
5. W Warszawie:  Polsko - Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. . Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,  Dom Maklerski BOŚ w Warszawie.


POBYTY TRENINGOWE w roku 2017  będą odbywały się w 5 turnusach w 4-osobowych grupach wg. następującego Harmonogramu:

I TURNUS

II TURNUS

III TURNUS

IV TURNUS

V TURNUS

14.05 - 12.06

18.06 - 17.07

23.07 - 21.08

23.0721.08

27.08 - 25.09

 

KONFERENCJE PODSUMOWUJĄCE:

Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy przygotują pracę końcową w postaci prezentacji: „Jak zamierzam  organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi” i przedstawią na konferencji podsumowującej.

Projekt jest współfinansowany ze środków FIO