Strona Główna

Projekt im. Ignacego Domeyko - III turnus

 

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - III turnus

 

W dniach od 25 do 30 lipca 2016 odbywał się trzeci turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej


 

W projekcie, w ramach trzeciego turnusu wzięła udział 9 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

W czasie szkolenia grupa uczestniczyła w seminariach, które odbywały się w instytucjach otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

Plan spotkań obejmował:
- spotkanie w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej oraz udział w seminarium nt.: „Rola , zadania i znaczenie izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski”
- spotkanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz udział w seminarium „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce”.
- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz udział w seminarium nt.: „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania";
- spotkanie w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz udział w seminarium: „Jak pozyskać środki z rynku na inwesty
с je. Istota i znaczenie IPO";
- wizyta i zwiedzanie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach S.A. k. Warszawy. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali seminarium: „Istota i organizacja rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce”.
- spotkanie w Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz udział w seminarium: „Rola Towarowej Giełdy Energii w liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce”
- spotkanie w UNIBEP S.A. oraz udział w seminarium: „UNIBEP S.A. – prezentacja doświadczeń w realizacji kontraktów na rynkach wschodnich”.”;
- spotkanie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz udział w seminarium na temat „System normalizacyjny w Polsce”;
- spotkanie w TQM Consulting S.C. oraz udział w seminarium: „System certyfikacji wyrobów, usług i systemów organizacyjnych w Polsce”.
Ostatniego dnia uczestnicy zwiedzili Sejm i Senat , gdzie zapoznali się z polskim systemem władz państwowych, systemem stanowienia prawa i historią polskiego parlamentaryzmu.

Plan pobytu przewidywał obszerny program kulturalny, mający na celu popularyzację polskiej kultury materialnej i duchowej, zapoznanie uczestników z dziedzictwem polskiej historii, sztuki, sylwetkami wielkich Polaków oraz tradycjami narodowymi.
W ramach projektu, poza godzinami pracy przedsiębiorcy z Białorusi zwiedzili:
- Starówkę w Warszawie
- Muzeum Narodowe w Warszawie,

- Park Pole Mokotowskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
- Łazienki Królewskie i Belweder

Udział w przeprowadzonych szkoleniach seminaryjnych ma na celu wzmacniać współpracę ekonomiczną i środowiskową przedsiębiorstw polonijnych na Białorusi, wzmacniać kompetencje biznesowe uczestników projektu oraz umiejętności prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej.

Zwieńczeniem całego turnusu była konferencja podsumowująca, na której wszyscy uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia i opinie nt. przeprowadzonych seminariów oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Jednogłośnie uczestnicy stwierdzili, że cały pobyt pozwolił im zrozumieć i poznać wiele elementów systemu ekonomicznego w gospodarce wolnorynkowej, o których dotychczas wiedzieli w okrojonym zakresie lub poznali je po raz pierwszy.

 Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”