Strona Główna

„Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” 30.06 – 30.11.2016 r.

 

 

Polsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa na podstawie umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP organizuje po pięć turnusów w latach 2016/2017 r. obejmujących cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 196_II/2016)

CO TO JEST WOLONTARIAT PRACOWNICZY?

To świadczenie nieodpłatne pracy przez osoby z doświadczeniem w biznesie, często autorów sukcesu gospodarczego we własnych firmach, które przekazali następcom, ale także eksperci z różnych dziedzin gospodarki, prawa gospodarczego, finansów, organizacji i zarządzania, gotowi wspierać przedsiębiorców w Białorusi poprzez świadczenie swego doradztwa bezpośrednio w firmach lub organizacjach samorządu gospodarczego.

KTO BĘDZIE ORGANIZOWAŁ WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat pracowniczy będą organizowali Liderzy Wolontariatu, którzy potrafią dotrzeć do przedsiębiorców, zrozumieć ich potrzeby, wyszukać wolontariuszy gotowych świadczyć nieodpłatnie swoje usługi na rzecz przedsiębiorców w ramach instytucji wolontariatu pracowniczego oraz zorganizują przyjazd i pobyt wolontariuszy w Białorusi.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Liderami Wolontariatu objętymi projektem będą obywatele Białorusi polskiego pochodzenia, posiadający niezbędny zasób wiedzy i doświadczenia gospodarczego, którzy działają na rzecz polonijnych środowisk gospodarczych.

Będą to przedsiębiorcy polonijni z Białorusi, Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców oraz studencka młodzież polonijna, absolwenci i kadra naukowa.

PARTNERZY PROJEKTU ZE STRONY BIAŁORUSKIEJ:

Rekomendacją kandydatów na liderów wolontariatu zajmować się będą partnerzy projektu:

- Zrzeszenie Polskiego Biznesu na Białorusi;

- Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku.

OGÓLNY CEL PROJEKTU:

Podniesienie ekonomicznego poziomu życia Polonii w Białorusi w drodze zwiększenia zaangażowania obywateli i ich organizacji w życie gospodarcze, co jest w pełnej zgodności z celem głównym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz uwzględnia Krajowe Priorytety zawarte w Krajowym Planie Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce.

BEZPOŚREDNI CEL GŁÓWNY

Stworzenie bazy kadrowej dla organizacji wolontariatu pracowniczego wśród Polonii na Białorusi poprzez wykształcenie w ciągu 2 lat 40 Liderów Wolontariatu, poprzez dostarczenie wiedzy, praktyki i know-how komercyjnego, nowoczesnego biznesu osadzonego w realiach gospodarki rynkowej, którzy następnie będą organizowali wolontariat pracowniczy dla konkretnych firm, grup przedsiębiorstw lub polonijnych stowarzyszeń gospodarczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

przeszkolenie po 20 osób rocznie na trwających 30 dni pobytach szkoleniowych i treningach w Polsce, w konkretnych, dobranych celowo instytucjach aby uczestniczący Liderzy Wolontariatu osiągnęli między innymi:

1. wiedzę do praktycznego wykorzystania, jak rozpoczynają oraz na jakich warunkach prawno – ekonomicznych prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy polscy w specjalnych strefach ekonomicznych i w ich parkach technologicznych oraz, co praktycznie z tych doświadczeń można wykorzystać w Białorusi

2. wiedzę i umiejętności do praktycznego wykorzystania, jak działają w Polsce „inkubatory przedsiębiorczości” w specjalnych strefach ekonomicznych i co praktycznie z tych doświadczeń można wykorzystać w Białorusi

3. wiedzę, jak działa w Polsce samorząd gospodarczy przedsiębiorców na przykładzie Polsko Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Krajowej Izby Gospodarczej a także jak wspiera polski rząd samorząd gospodarczy przedsiębiorstw poprzez działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych instytucji okołobiznesowych i jak praktycznie te doświadczenia można wykorzystać w Białorusi

4. wiedzę do praktycznego wykorzystania, jak umiejętnie dokonać syntezy swoich doświadczeń z pobytu w Polsce i jak wyartykułować swój sposób na organizację wolontariatu na rzecz przedsiębiorczości (wolontariatu pracowniczego) poprzez przygotowanie pracy końcowej i jej prezentacji na konferencji podsumowującej.

5. umiejętności praktyczne, jak pozyskać „wolontariuszy na rzecz przedsiębiorczości” i jak przekonać polonijnych przedsiębiorców na Białorusi, że to się opłaca oraz jak przekonać i pozyskać „wolontariuszy na rzecz przedsiębiorczości” z Polski i spośród Polonii z Zachodu aby wzięli udział w takich projektach.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I PARTNERZY W POLSCE:

Szkolenia i treningi 4-osobowych grup na jeden turnus będą odbywały się w konkretnych, celowo dobranych instytucjach, tj.:

1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie zarządzająca Gdańskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości działający przy GPP-T (Gdańsk)

3. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

5. W Warszawie: Polsko - Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

POBYTY TRENINGOWE w roku 2016 będą odbywały się w 5 turnusach w 4-osobowych grupach wg. następującego Harmonogramu:

 

KONFERENCJE PODSUMOWUJĄCE:

Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy przygotują pracę końcową w postaci prezentacji: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi” i przedstawią na konferencji podsumowujacej

Projekt jest współfinansowany ze środków FIO