Strona Główna

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko - podsumowanie II edycji projektu

 

 

W dniach 25.05.2015–30.05.2015, 22.06.2015-27.06.2015, 20.07.2015-25.07.2015, 05.10.2015-10.10.2015, 12.10.2015-17.10.2015, Polsko–Białoruska Izba Handlowo–Przemysłowa w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP zorganizowała pięć turnusów obejmujących cykl spotkań i wymianę doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu w ramach projektu „Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń” (umowa nr 8/2015 z dnia 22.04.2015 r.).

Uczestnikami projektu byli przedsiębiorcy polonijni z Białorusi i Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców oraz przedstawiciele młodzieży polonijnej z następujących obwodów:

I turnus: 6 osobowa grupa z Obwodu Brzeskiego

II turnus: 6 osobowa grupa z Obwodu Grodzieńskiego

III turnus: 6 osobowa grupa z Obwodu Mińskiego

IV turnus: 4 osobowa grupa z Obwodu Homelskiego

V turnus: 8 osobowa grupa z Obwodu Witebskiego

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie siły ekonomicznej i pozycji społecznej przedsiębiorców polonijnych na Białorusi. Praktycznym celem projektu była pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji. W czasie szkolenia grupa uczestniczyła w spotkaniach, które odbywały się w instytucjach otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

Plan spotkań obejmował:
- spotkanie w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej oraz udział w seminarium  prowadzonym przez Prezesa Izby Kazimierza Zdunowskiego nt.: „Rola, zadania i znaczenie  izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski”;
- spotkanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz udział w  seminariach prowadzonych przez Specjalistów Departamentu Promocji Gospodarczej Mariusza Idzikowskiego i Małgorzatę Pałysę nt. „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce”; 
- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego i udział w  seminariach prowadzonych przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Wspierania Eksportu Panią Annę Gorczycę oraz Eksperta BGK Panią Joanną Mularczyk nt.: „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania"; 
- spotkanie w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. i udział w seminariach prowadzonych przez Dyrektora Wydziału Obsługi Emisji Panią Agnieszkę Wyszomirską oraz Specjalistę tegoż wydziału Rafała Gąsiorka nt. „Jak pozyskać środki z rynku na  inwestycje. Istota i znaczenie IPO";
- wizyta i zwiedzanie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach S.A. k. Warszawy. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w seminariach prowadzonych  przez Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku Pana Karola Dobrowolskiego oraz Głównego Specjalistę Biura Promocji i Rozwoju Pana Macieja Kmera nt. „Istota i organizacja rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce”; 
- spotkanie w Towarowej Giełdzie Energii S.A. i udział w seminariach prowadzonych przez Dyrektora Biura Paliw Płynnych i Gazu Beatę Wittmann, Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i regulacji Jacka Brandta
 nt. „Rola Towarowej Giełdy Energii w liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce”;

- spotkanie w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. i wysłuchanie cyklu prelekcji przedstawionych przez Kierownika Działu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Panią Joannę Tkaczyk i Kierownika Ośrodka Certyfikacji Personelu Panią Danutę Orleańską nt. „System certyfikacji wyrobów, usług i systemów organizacyjnych w Polsce”.
- spotkanie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i udział w  seminariach prowadzonych przez Zastępcę Prezesa PKN Jolantę Kochańską, Starszego Specjalistę-koordynatora Sekcji Zagranicznej Piotra Terleckiego, Dyrektora Wydziału Prac Normalizacyjnych Teresę Sosnowską, Doradcę Prezesa PKN dr Zygmunta Niechoda, Zastępcę Dyrektora Wydziału Sprzedaży i Marketingu Hannę Szternern na temat „System normalizacyjny w Polsce”.
- spotkanie w UNIBEP S.A. i udział w  seminariach prowadzonych  przez Wiceprezesa Zarządu Mariusza Chabrowskiego z udziałem
Dyrektora Budowy Romualda Orzelskiego i Kierownika Działu Eksportu Grażyny Andrzejczak na temat: „UNIBEP S.A. -  prezentacja doświadczeń w realizacji kontraktów na rynkach wschodnich”.

Takich instytucji nie ma na Białorusi lub występują w odmiennej postaci. To doświadczenie miało pozwolić uczestnikom projektu osiągnąć partnerski poziom na białoruskim rynku, a w niektórych dziedzinach zdobyć przewagę konkurencyjną i upowszechniać pozytywne wzorce.

Seminaria cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczestników, czego przykładem były zadawane w czasie seminariów treściwe pytania dotyczące istoty problemów  oraz specyfiki działalności jednostek. Zauważalne było zainteresowanie praktycznym funkcjonowaniem instytucji, co przejawiało się wieloma pytaniami w czasie zwiedzania laboratoriów czy hal, należących do jednostek przyjmujących.

Zwieńczeniem turnusów były konferencje podsumowujące. Na czwartej konferencji  z dnia 09.10.2015 gościem specjalnym był przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Pani Elwira Malinowska-Siek. Konferencje były poświęcone prezentacji opinii nt. przeprowadzonych seminariów i całego turnusu ogólnie. Uczestnicy wyrażali przekonanie, że dużo nauczyli się z przeprowadzanych seminariów jak wygląda praktyczna część pracy poszczególnych instytucji. Ponadto uczestnicy wyrażali wdzięczność za przyjęcie oraz za możliwość ich udziału w przedsięwzięciu i zapewniali o woli przeniesienia doświadczeń do swojej praktyki wśród przedsiębiorców polonijnych na Białorusi.

Ostatniego dnia uczestnicy zwiedzili Sejm i Senat, gdzie dowiedzieli się o polskim systemie władz państwowych.

W ramach pobytu uczestnicy brali udział w programie kulturalnym, który miał na celu popularyzację polskiej kultury. W czasie tej części grupa zwiedziła: Starówkę w Warszawie, Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie, Muzeum Wojska Polskiego.

Udział w przeprowadzonych szkoleniach seminaryjnych miał na celu wzmacniać współpracę ekonomiczną i środowiskową przedsiębiorstw polonijnych na Białorusi, wzmacniać kompetencje biznesowe uczestników projektu oraz umiejętności prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej

Cały projekt był o tyle ważny, gdyż instytucje, które odwiedzili uczestnicy nie działają na Białorusi lub występują w odmiennej postaci. Takie doświadczenie miało na celu przyczynić się do osiągnięcia przez uczestników partnerskiego poziomu na białoruskim rynku, a w niektórych dziedzinach zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”