Strona Główna

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko

Polsko–Białoruska Izba Handlowo–Przemysłowa w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizuje dwa turnusy obejmujące cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 38/2014 z dnia 28.04.2014 r.)

Uczestnikami będą przedsiębiorców polonijni z Białorusi i Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców, w 6 osobowych grupach z udziałem opiekuna ze strony Izby.
Naszymi partnerami w tym zakresie na terenie Białorusi są: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Białorusi, Polski Klub Biznesu na Białorusi i Klub Biznesu w Grodnie.

Celem projektu jest wzmocnienie siły ekonomicznej i pozycji społecznej przedsiębiorców polonijnych na Białorusi.
Projekt w podstawowym zakresie będzie realizowany w instytucjach otoczenia biznesu oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Będzie odpowiadać na pytania, jak działają w Polsce główne instytucje infrastruktury rynkowej, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.w Broniszach, instytucje otoczenia biznesu – samorządowe, takie jak Polsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa i publiczne, takie jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polski Komitet Normalizacyjny S.A., instytucje wsparcia biznesu – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Takich instytucji nie ma na Białorusi lub występują w odmiennej postaci. To doświadczenie pozwoli na osiągnięcie przez uczestników projektu partnerskiego poziomu na białoruskim rynku, a w niektórych dziedzinach zdobycie przewagi konkurencyjnej i pozwoli na upowszechnianie pozytywnych wzorców. Projekt służy poznaniu i przełamaniu bariery „nieznanego”, poznania funkcjonowania środowiska z założenia prywatnego, komercyjnego, racjonalnego rynkowo, nastawionego na zysk i sukces w środowisku.

Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”